Udělení Vašeho souhlasu

Udělením vašeho souhlasu

vám slibujeme, že:

vaše údaje budeme maximálně chránit

pokud budeme znát způsob, jak ušetřit,

dáme vám o něm vědět

Zároveň uživatel souhlasí s tím, aby společnost zpracovávala a uchovávala osobní údaje, které ji poskytuje. Tyto údaje jsou zpracovávány primárně za účelem přípravy nabídky služeb a návrhů smluv pro klienta, za účelem marketingu tj. zasílání informací o stávajících i nových produktech společnosti, počátku různých promo akcí, soutěží apod. a též pro zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách společnosti, v platném znění, a to na dobu, než uživatel svůj souhlas způsobem zde uvedeném odvolá. V rámci zkvalitnění služeb mohou být telefonní hovory s Vámi monitorovány. Společnost si vyhrazuje právo na zaslání obchodního sdělení i na služby nesouvisející se službou, při jejímž objednání došlo k předání osobních údajů.

Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

V případě uvedení osobních údajů třetí osoby uživatel prohlašuje, že tato třetí osoba souhlasí s uvedením údajů a s případným sjednáním vybraného produktu.

Uživatel je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm zpracovávaných společností. Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované informace.

Uživatel je oprávněn kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze. Odvoláním není dotčeno právo zpracovávat ty osobní údaje uživatele, které je jsme oprávněni zpracovávat i bez souhlasu uživatele v souladu s příslušným zákonem. Ponecháme si zejména údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím. Zpracováním osobních údajů klienta může být pověřena třetí osoba, jakožto zpracovatel. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že jsme oprávněni předat osobní údaje klienta včetně rodného čísla za výše uvedenými účely jinému subjektu (zejména vybraným poskytovatelům poptávané služby) na základě smlouvy mezi třetí osobou a námi.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, klient má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva stanovená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Pokud uživatel zjistí nebo se domnívá, že provádíme zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak uživatel může:

požádat o vysvětlení,

obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,

požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů uživatele,

požadovat, abychom se zdrželi takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.

O nás

Ing. Lucie Křemenáková

se sídlem: Anenská 1296, 53002 Pardubice

IČ: 03717313

zapsaná v živnostenském rejstříku,